Chuyển toàn bộ dữ liệu của website bất kỳ (mọi nền tảng) qua Haravan/BizWeb/Sapo/Shopify và tất cả các nền tảng khác

Số lượng ước tính

VD:Màu sắc, Kích Thước...

Tạo danh mục và đưa sản phẩm vô 1 hoặc nhiều danh mục nếu có...