Nhập dữ liệu tự động cho SAPO – Innovative Data Visualization with BigPen

Dịch vụ chuyển dữ liệu

Chuyển toàn bộ dữ liệu của website bất kỳ (mọi nền tảng) qua Sapo
Số lượng ước tính
VD:Màu sắc, Kích Thước...
Tạo danh mục và đưa sản phẩm vô 1 hoặc nhiều danh mục nếu có...