Hướng dẫn cài đặt Bigpen

1. Cài ứng dụng sau vào chrome

https://chrome.google.com/webstore/detail/custom-javascript-for-web/ddbjnfjiigjmcpcpkmhogomapikjbjdk

2.Đăng nhập admin haravan

3. Copy dán doạn mã sau vào ứng dụng chrome

// Here You can type your custom JavaScript...
var _0x21fb=["\x68\x74\x74\x70\x73\x3A\x2F\x2F\x74\x68\x65\x6D\x65\x2E\x68\x73\x74\x61\x74\x69\x63\x2E\x6E\x65\x74\x2F\x31\x30\x30\x30\x32\x37\x31\x36\x33\x39\x2F\x31\x30\x30\x30\x33\x34\x37\x33\x38\x38\x2F\x31\x34\x2F","\x3F\x76\x3D","\x72\x61\x6E\x64\x6F\x6D","\x66\x6C\x6F\x6F\x72","\x70\x61\x67\x65\x23\x2F\x6E\x65\x77","\x69\x6E\x64\x65\x78\x4F\x66","\x68\x72\x65\x66","\x6C\x6F\x63\x61\x74\x69\x6F\x6E","\x70\x61\x67\x65\x23\x2F\x64\x65\x74\x61\x69\x6C","\x61\x72\x74\x69\x63\x6C\x65\x23\x2F\x6E\x65\x77","\x61\x72\x74\x69\x63\x6C\x65\x23\x2F\x64\x65\x74\x61\x69\x6C","\x70\x72\x6F\x64\x75\x63\x74\x2F\x23\x2F\x6E\x65\x77","\x70\x72\x6F\x64\x75\x63\x74\x2F\x23\x2F\x64\x65\x74\x61\x69\x6C","\x3C\x64\x69\x76\x20\x69\x64\x3D\x27\x6D\x61\x69\x6E\x70\x61\x67\x65\x27\x3E\x3C\x2F\x64\x69\x76\x3E\x3C\x64\x69\x76\x20\x69\x64\x3D\x27\x63\x73\x73\x6D\x61\x69\x6E\x27\x3E\x3C\x2F\x64\x69\x76\x3E","\x62\x65\x66\x6F\x72\x65","\x2E\x70\x61\x67\x65\x70\x61\x67\x65\x20\x2E\x66\x6F\x6F\x74\x65\x72\x2D\x66\x6F\x72\x6D\x2C\x20\x2E\x70\x72\x6F\x64\x75\x63\x74\x70\x61\x67\x65\x20\x2E\x66\x6F\x6F\x74\x65\x72\x2D\x66\x6F\x72\x6D\x2C\x2E\x61\x72\x74\x69\x63\x6C\x65\x70\x61\x67\x65\x20\x2E\x66\x6F\x6F\x74\x65\x72\x2D\x66\x6F\x72\x6D","\x3C\x6C\x69\x6E\x6B\x20\x68\x72\x65\x66\x3D\x27","\x68\x61\x72\x61\x2D\x73\x74\x79\x6C\x65\x2E\x63\x73\x73","\x27\x20\x72\x65\x6C\x3D\x27\x73\x74\x79\x6C\x65\x73\x68\x65\x65\x74\x27\x20\x74\x79\x70\x65\x3D\x27\x74\x65\x78\x74\x2F\x63\x73\x73\x27\x20\x20\x6D\x65\x64\x69\x61\x3D\x27\x61\x6C\x6C\x27\x20\x20\x2F\x3E","\x61\x70\x70\x65\x6E\x64","\x23\x63\x73\x73\x6D\x61\x69\x6E","\x68\x61\x72\x61\x2D\x66\x72\x6F\x6E\x74\x2D\x65\x6E\x64\x2E\x68\x74\x6D\x6C","\x68\x61\x72\x61\x2D\x73\x63\x72\x69\x70\x74\x2E\x6A\x73","\x67\x65\x74\x53\x63\x72\x69\x70\x74","\x6C\x6F\x61\x64","\x23\x6D\x61\x69\x6E\x70\x61\x67\x65","\x68\x61\x73\x68\x63\x68\x61\x6E\x67\x65","\x62\x69\x6E\x64","\x72\x65\x61\x64\x79"];var getcdn=function(_0x3ee2x2){var _0x3ee2x3=_0x21fb[0];return _0x3ee2x3+ _0x3ee2x2+ _0x21fb[1]+ Math[_0x21fb[3]]((Math[_0x21fb[2]]()* 999999999)+ 999999)};function databind(){if(window[_0x21fb[7]][_0x21fb[6]][_0x21fb[5]](_0x21fb[4])> -1|| window[_0x21fb[7]][_0x21fb[6]][_0x21fb[5]](_0x21fb[8])> -1|| window[_0x21fb[7]][_0x21fb[6]][_0x21fb[5]](_0x21fb[9])> -1|| window[_0x21fb[7]][_0x21fb[6]][_0x21fb[5]](_0x21fb[10])> -1|| window[_0x21fb[7]][_0x21fb[6]][_0x21fb[5]](_0x21fb[11])> -1|| window[_0x21fb[7]][_0x21fb[6]][_0x21fb[5]](_0x21fb[12])> -1){$(_0x21fb[15])[_0x21fb[14]](_0x21fb[13]);$(_0x21fb[20])[_0x21fb[19]](_0x21fb[16]+ getcdn(_0x21fb[17])+ _0x21fb[18]);$(_0x21fb[25])[_0x21fb[24]](getcdn(_0x21fb[21]),function(){$[_0x21fb[23]](getcdn(_0x21fb[22]))})}}$(window)[_0x21fb[27]](_0x21fb[26],function(){databind()});$(document)[_0x21fb[28]](function(){databind()})

 

4.Scroll đến cuối trang sửa hoặc thêm sản phẩm để có thể tạo landing page